W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia, 16 października 2020 roku – Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
a.    osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
c.    osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
1.   Rozpoczęliśmy dzisiaj Tydzień Misyjny – niech będzie dla nas okazją do częstszej modlitwy o rozwój Dzieła Misyjnego.
2.   Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do soboty, po Mszy św., o 16.00 a w niedzielę po sumie.
3.   W czwartek, 22 października liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, jednego z największych papieży naszych czasów.
4.   W piątek, 23 października,zgodnie ze zwyczajem naszej parafii, w czasie nabożeństw różańcowych rozpoczynamy modlitwę za zmarłych. Na stoliku pod chórem są kartki,na których proszę wpisać imiona i nazwiska zmarłych a następnie kartkę wrzucić do koszyka, stojącego przed obrazem Matki Bożej.
5.   W środę, 28 października święto naszej parafii – Odpust św. Judy Tadeusza. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, okazja do spowiedzi i uzyskania odpustu zupełnego. Już dziś pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.
6.   Bardzo proszę, aby w czasie porządkowania grobów na cmentarzu, śmieci nie wynosić do lasu czy w inne nieprzeznaczone do tego miejsca, ale składać je do kontenerów. Zwracam uwagę, by do kontenera wrzucać szkło i plastik a trawę, ziemię zwiędnięte kwiaty na wyznaczone miejsce obok kontenera. Ograniczajmy ilość śmieci, bo ceny ich wywozu rosną lawinowo. Koszt wywozu śmieci za rok 2019 wyniósł parafię 9.600 zł.
7.   Bardzo proszę, aby wszyscy uczestniczący we Mszach św. w niedziele i dni powszednie zakładali maseczki. Informuję też, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w strefie żółtej, w naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 128 osób.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.