1.   Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych – oddajemy cześć wszystkim, którzy weszli do chwały Nieba. Msze św. w kościele o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowo o 16.00. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Po każdej Mszy św. wypominki za zmarłych.
2.   W poniedziałek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy, aby im przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Jezusa uobecniającą się we Mszy św.
Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św., o 10.00 procesja wokół kościoła połączona z modlitwą za zmarłych.
W DNIACH OD 31.10 DO 02.11. CMENTARZ W RUDZIE MALENIECKIEJ BĘDZIE ZAMKNIĘTY.
3.   Cennym darem dla zmarłych jest odpust. W tym roku możemy zyskać i ofiarować odpust za zmarłych wyjątkowo przez cały listopad.
Warunki uzyskania odpustu:
·      przyjęcie Komunii św.,
·      odmówienie modlitw: Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
·      modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
·      nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Spełniając te warunki, możemy każdego dnia zyskać odpust i ofiarować go za konkretną zmarłą osobę.
4.   W sobotę, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego, wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”
5.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.