1.   Czerpiąc obficie ze stołu Słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
2.   Dziś wspomnienie św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają.
3.   Dziś zaczyna się Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – wiele osób potrzebuje naszego przykładu i wytężonej modlitwy.
4.   W Środę Popielcową rozpoczynany Wielki Post – czas pokuty, skupienia, rozważania męki i śmierci Chrystusa. Pomocą w tym będą nabożeństwa wielkopostne – Droga Krzyżowa w piątek, o 16, a w niedzielę, po sumie, o 11.30 Gorzkie Żale. Zachęcam do udziału w nabożeństwach. W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem głów popiołem o 10.00 i 16.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, a ilość pozostałych ograniczamy do trzech), taki post obowiązuje nas jeszcze w Wieki Piątek, zwyczaj mówi, by pościć także w Wigilię BN i w Wielką Sobotę. Przypominam, że we wszystkie piątki w ciągu roku katolicy powstrzymują się od spożywania pokarmów mięsnych i udziału w zabawach.
5.   W pierwszy piątek, rozpoczętego Wielkiego Postu, modlitwą i postem wynagradzajmy Bogu za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. To bardzo trudny temat, trzeba więc żarliwej modlitwy o nawrócenie sprawców i uzdrowienie dotkniętych tym doświadczeniem.
6.   W sobotę ,o 10.00 w kościele spotkanie z kandydatami do bierzmowania. Proszę pamiętać o przepisach sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.
7.   Bóg zapłać władzom naszej Gminy i p. Andrzejowi Ormanowi za odśnieżenie parkingu przy kościele, z którego korzystamy w czasie niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.