1.   Jako uczniowie Chrystusa winniśmy odczytać, że wesele w Kanie Galilejskiej staje się wymownym znakiem zaślubin między Bogiem a ludźmi. To Zbawiciel udziela swej mocy z wysoka, dla każdego z nas staje się Centrum naszego zbawienia, życia w łasce i rozumnych wyborów, dokonywanych dzięki światłu wiary i objawionej zbawczej miłości. Bez więzi z Bogiem nie można sprostać wymaganiom moralnym. Chrystus powołuje nas, daje nam odpowiednie łaski i siły, abyśmy dorastali każdego dnia do wypełnienia swego niepowtarzalnego powołania. Wszystko w naszym życiu ma być dla Pana i prowadzić do pełnej jedności w rodzinie Kościoła Bożego.
2.    We wtorek rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. W naszych modlitwach odpowiedzmy na pragnienie Jezusa, aby wszyscy Jego uczniowie stanowili jedno.
3.   W środę imieniny ks. bpa Seniora Henryka Tomasika, pamiętajmy w modlitwie o byłym Ordynariuszu naszej diecezji.
4.   Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta, które przypada w tym tygodniu, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności i pociechy z wnuków. Szczęść Boże!
5.   Zakończyły się modlitewnie spotkania kolędowe w naszym kościele. Wszystkim, z którymi spotkaliśmy się i tym, którzy łączyli się duchowo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za ofiary złożone przy tej okazji na potrzeby naszej parafii.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.